Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

* CompanyBrain: CompanyBrain BV i.o., de besloten vennootschap i.o. met statutaire zetel in Amsterdam en kantoor houdende aan de Transformatorweg 28 te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer: 50270915

* Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

* Website: de door c.q. namens CompanyBrain aangeboden informatie en/of technische infrastructuur en/of communicatiemogelijkheden, zoals onder andere de internetpagina\'s onder het domein \"companybrain.nl\".

* Diensten: de Website, het bedrijfsprofiel, het persoonsprofiel, pitchen en toegang tot Legal/Tech/BizBrain

* Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website en/of Diensten, onder meer door de Website te bezoeken, door te pitchen,, door te reageren op een pitch. door een persoonsprofiel aan te maken, door een bedrijfprofiel in te richten en te beheren, door memo\'s of persoonlijke berichten te plaatsen bij andere leden, of op welke andere wijze dan ook gebruik maakt van de door CompanyBrain aangeboden mogelijkheden.

* Recruiter: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de CompanyBrain website door middel van een recruitersaccount, door een chamber in te richten en te beheren, door een sollicitatieruimte in te richten en te beheren, door gegevens op te vragen bij andere leden of anderszins middels een recruitersaccount gebruik maakt van de LegalBrain website.

* Intermediair, niet zijnde een recruiter: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de website, op welke wijze dan ook, en in dienst is van, in opdracht werkt voor of anderszins verbonden is met een commerciële organisatie die als core-business recruitment, werving en selectie, detachering of anderszins verwante bedrijfsactiviteiten heeft.

* Leden: Alle gebruikers van CompanyBrain die akkoord zijn gegaan met deze algemene voorwaarden teneinde een lidmaatschap van de CompanyBrain website te verkrijgen.

* Je, jij, jou(w): het lid, de gebruiker, de recruiter of de intermediair, afhankelijk van degene op wie het artikel - al dan niet uit de context van het artikel op te maken - van  toepassing is.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

 

2.1 CompanyBrain verzoekt ieder lid om deze Voorwaarden nauwkeurig door te lezen. Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten stem je in met toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

 

2.2 Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze Voorwaarden wordt door CompanyBrain uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door CompanyBrain worden afgeweken, waarbij overige bepalingen van deze Voorwaarden waarop de eventuele goedkeuring niet ziet onverkort van kracht blijven.

 

2.4 Alle rechten en aanspraken die, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van CompanyBrain worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door CompanyBrain ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

2.5 CompanyBrain heeft te allen tijde het recht om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Ieder lid erkent zijn eigen verantwoordelijk te dezer zake. CompanyBrain adviseert ieder lid deze Voorwaarden op wijzigingen te controleren.

 

3. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Ieder lid erkent dat CompanyBrain niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de Website en/of Diensten of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade, zelfs wanneer LegalBrain op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen.

 

4. VERLEENDE RECHTEN/VOORBEHOUDEN RECHTEN

 

4.1 LegalBrain verschaft de informatie aan de gebruiker enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doelen en mag de informatie enkel voor dergelijke doelen raadplegen. De informatie mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder verveelvoudiging, openbaarmaking of uitzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LegalBrain, welke toestemming de gebruiker tevens nodig heeft om materiaal dat is afgeleid van de informatie of ander materiaal naar LegalBrain te uploaden en/of versturen. Deze website is bedoeld voor eigen, persoonlijke raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines of in het kader van normaal gebruik van door LegalBrain ter beschikking gestelde RSS-feeds. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen LegalBrain content aanbiedt. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Door materiaal naar LegalBrain te uploaden of te versturen, verleent de gebruiker LegalBrain een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, wereldwijd en voor altijd geldende, royaltyvrije licentie voor het gebruik van dergelijk materiaal of een onderdeel daarvan in enige en alle media op een naar eigen goeddunken in te vullen wijze. Bovendien doet de gebruiker daarbij afstand van alle zogenoemde morele rechten en soortgelijke rechten op het betreffende materiaal. De gebruiker stemt erin toe dat het hem niet is toegestaan de broncode te kopiëren, te wijzigen, te gebruiken als basis voor enig ander werk, of op enigerlei andere wijze te proberen om de broncode te achterhalen (bijv. via reverse engineering of reverse assembling), en dat het hem evenmin is toegestaan om enig recht op de informatie te verkopen, toe te kennen, in sublicentie te geven, er een zekerheidsrecht op te verlenen of op enigerlei andere wijze over te dragen. Voor wat betreft de ge-uploade informatie op de LegalBrain website geldt dat deze in beginsel onder de verantwoordelijkheid valt van degene die de informatie heeft ge-upload.

 

4.2       (a) Er geldt voor iedere gebruiker in beginsel een verbod om e-mailadressen of andere (persoons-)gegevens van de Website en/of via de Diensten te gebruiken en/of te verwerken, (bijv. door zgn. harvesting) voor commerciële mailings van niet zorgvuldig door LegalBrain geselecteerde derden. Aldus bepalen de Voorwaarden dat de e-mailadressen of andere (persoons-)gegevens die zichtbaar zijn op de Website en/of via de Diensten door de gebruiker uitsluitend mogen worden gebruikt voor het verzenden van enkelvoudige berichten. Het door de gebruiker (niet inhoudende de recruiter) gelijktijdig verzenden van al dan niet commerciële berichten aan meer dan een adres - mailingen - is expliciet niet toegestaan, zulks op straffe van een boete van 5.000,- euro per overtreding, waarbij elk bericht in een geconstateerde mailing als een individuele overtreding gezien zal worden. Ook is het de gebruiker niet toegestaan om e-mailadressen of andere (persoons-)gegevens van de Website en/of via de Diensten over te nemen in andere gegevensverzamelingen.

 

(b) Van een zorgvuldig door CompanyBrain geselecteerde derde is sprake, als CompanyBrain deze derde een recruitersaccount heeft gegund. Zulks geschiedt te allen tijde ter behoud van alle rechten.

 

(c) Het in dit artikel vermelde verbod vindt alleen dan geen toepassing, wanneer de door LegalBrain geconstateerde commerciele handeling plaats heeft gehad binnen het naar het oordeel van LegalBrain beoogde doel van de LegalBrain website.

 

(d) Iedere gebruiker verklaart dat hij, bij twijfel of dergelijke door hem te verrichten of verrichte handelingen onder dit artikel vallen, contact opneemt via stijn.vanmegen@companybrain.nl om zulks te verifieren.

 

(e) De in dit artikel vermelde verboden vinden in beginsel tevens toepassing voor de recruiter, slechts dan niet, wanneer hij:

1. gegevens van CompanyBrain leden verzamelt voor commercieel gebruik.

2. mailings verzendt aan meerdere CompanyBrain leden tegelijk

 

 

5. GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

 

Ieder lid verplicht zich om de LegalBrain website niet te gebruiken:

 

      (a) voor enig onwettig doel;

 

      (b) op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de Website en/of Diensten wordt/worden onderbroken, wordt/worden beschadigd, minder efficiënt wordt/worden of dat de functionaliteit van de Website en/of Diensten op enigerlei wijze wordt aangetast;

 

      (c) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma\'s;

 

      (d) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard is, of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;

 

      (e) op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding);

 

      (f) voor het verspreiden of verzenden van enig materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LegalBrain;

 

      (g) voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de afzender of de herkomst van een bericht; en

 

      (h) voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, \"junkmail\", \"spam\", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten.

(i) voor uitingen voor of namens ondernemingen of andere organisaties die geheel of gedeeltelijk dezelfde doelen hebben als LegalBrain. Onder deze uitingen wordt elke benadering van een lid, dat er mogelijk toe zou kunnen leiden dat dit lid van de betreffende onderneming of organisatie op de hoogte wordt gebracht, of anderszins op het bestaan van de onderneming of organisatie wordt geattendeerd.

(j) Voor elke afzonderlijke benadering of uiting, zoals bedoeld onder sub (i), wordt aan de overtreder een boete verbeurd van € 5.000, -.

LegalBrain oefent geregeld controle uit ten aanzien van de content die via gebruikers op de Website en/of Diensten terechtkomt. LegalBrain heeft hiertoe niet de plicht en kan ook nimmer hiertoe verplicht worden.  LegalBrain kan derhalve geen garanties bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke content. Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten erkent de gebruiker dat hij te maken kan krijgen met content die beledigend of onoorbaar van aard is. LegalBrain aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige content of enige schade die voortvloeit uit het gebruik van content die naar de Website en/of leden van LegalBrain is verstuurd, geë-maild, of op enigerlei andere wijze via de Website en/of Diensten is verspreid.

 

Leden erkennen dat LegalBrain de content die via gebruikers van de Website en/of Diensten wordt verzonden of verspreid niet vooraf controleert of bekijkt, maar dat LegalBrain wel het recht (maar niet de plicht) heeft om content die via de Website en/of Diensten beschikbaar is, te weigeren, te wijzigen of te verwijderen.

 

6. De intermediair

 

6.1 Het is de intermediair uitdrukkelijk verboden om gebruik te maken van de LegalBrain website voor doeleinden die commercieel voordeel zouden kunnen opleveren voor de organisatie met wie hij verbonden is, zoals bedoeld in de definitie van het begrip \"intermediar\" in artikel 1.

 

6.2 De in artikel 6.1 genoemde doeleinden worden in ieder geval aanwezig geacht indien:

(a) Een intermediair leden benadert met het verzoek contact op te nemen met de organisatie met wie de intermediair verbonden is.

(b) Een intermediair de naam van de organisatie vermeldt in een memo, persoonlijk bericht, op het forum, in een publicatie of waar dan ook op de LegalBrain website.

(c) Een intermediair op andere wijze bewerkstelligt dat een lid bekend wordt gemaakt met de naam van, zich inschrijft bij, of zich op andere wijze verbindt met de organisatie waarmee de intermediair verbonden is.

 

6.3 iedere overtreding van het in dit artikel bepaalde heeft tot gevolg dat een boete moet worden betaald aan LegalBrain ten bedrage van EUR 5.000, - per overtreding, waarbij elke afzonderlijke benadering, vermelding en elke toevoeging aan het netwerk van een intermediair na een dergelijke benadering of vermelding als afzonderlijke overtreding wordt gezien.

 

7. SCHADELOOSSTELLING

 

De leden verplichten zich verder dat in het geval dat zij een aanspraak, claim of vordering hebben ten opzichte van een andere gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website en/of Diensten, zij de verwezenlijking van een dergelijke aanspraak, claim of vordering onafhankelijk van en zonder verhaal op LegalBrain zal nastreven. Een lid zal LegalBrain volledig schadeloos stellen en vrijwaren van alle claims, aanspraken, vorderingen tot schadevergoeding, kosten en uitgaven, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit een inbreuk op deze Voorwaarden of enig ander gebruik van de Website en/of Diensten of de informatie door het lid. Het lid erkent dat LegalBrain geen controle uitoefent over de aard van de inhoud van de informatie of het programma dat wordt verzonden of ontvangen door het lid dat van de Website en/of Diensten gebruik maakt en dat LegalBrain op geen enkele wijze nagaat waarvoor het lid de Website en/of Diensten gebruikt. De gebruiker stemt erin toe LegalBrain volledig schadeloos te stellen ten aanzien van alle claims of gerechtelijke stappen die door enige andere persoon jegens LegalBrain worden ingediend of ondernomen als gevolg van het gebruik van de Website en/of Diensten door het lid.

 

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Ieder lid erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken van de Website en/of Diensten, die in het bezit komen en zijn van LegalBrain, tevens eigendom blijven van LegalBrain of zijn licentiegevers en vallen onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van LegalBrain en overige toepasselijke regelgeving zoals het merkenrecht. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig de voorwaarden omschreven in artikel 4, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LegalBrain niet toegestaan.

 

9. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

 

LegalBrain heeft te allen tijde het recht om dit contract onmiddellijk op te zeggen en/of (het gebruik door leden van) de LegalBrain Website en/of Diensten op te schorten zonder opgaaf van redenen, indien dit naar het oordeel van LegalBrain wenselijk is.

 

10. PRIVACY

 

10.1 Dit artikel informeert je over de wijze waarop LegalBrain omgaat met de informatie die wordt verkregen van bezoekers of leden van de Website en door bijvoorbeeld het gebruik van onze website, registratie van een lid, de aanmaak van een profiel, het nemen van een abonnement op een nieuwsbrief, het lid worden van een LegalBrain Chamber, het deelnemen aan discussies op het forum, het publiceren op de LegalBrain website of het anderszins gebruik maken van welke dienst dan ook op de website.

 

10.2 De leden verlenen toestemming aan LegalBrain om hun persoonsgegevens te verwerken en op te nemen in een of meer bestanden. Deze bestanden zijn indien nodig aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Om je gegevens optimaal te beschermen worden je persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

 

10.3 LegalBrain zal je persoonsgegevens nadrukkelijk niet verhuren, vervreemden dan wel ter beschikking stellen aan derden ten behoeve van direct marketing activiteiten.

 

10.4 De verwerking van persoonsgegevens door LegalBrain vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen:

 

      1. het verwerken van persoonsgegevens teneinde een eventuele overeenkomst die je met LegalBrain bent aangegaan te kunnen nakomen, hiertoe kunnen je gegevens, indien LegalBrain dat nodig acht, aan derden worden verstrekt.

 

      2. het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het aanbieden van informatie en diensten van LegalBrain;

 

      3. het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het beheer van de relatie tussen LegalBrain en de gebruiker;

 

      4. management van de technische infrastructuur, waaronder de toegang tot diverse online diensten;

 

      5. het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 

      6. het uitvoeren van marktstudies en markt- en gebruikersanalyses;

 

      7. het alleen dan wel in samenwerking met zorgvuldig door LegalBrain geselecteerde derden kunnen aanbieden van informatie of diensten.

 

      8. het verwerken van persoonsgegevens, op welke wijze dan ook, indien hiermee naar het oordeel van LegalBrain een verbetering van de infrastructuur en/of de gebruiksvriendelijkheid van de website bewerkstelligd kan worden.

 

10.5 Naast bovengenoemde verwerking van je persoonsgegevens vindt tevens gegevensverzameling plaats met betrekking tot het bezoek van onze Website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de Website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoekers af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Je kunt je browser zo instellen dat elke keer een bericht krijgt dat je een cookie ontvangt , of dat alle cookies worden geweigerd. Het weigeren van cookies behorende bij de Website heeft mogelijk tot gevolg dat sommige onderdelen ervan niet volledig kunnen functioneren.

 

10.6 Door de akkoordverklaring van deze Voorwaarden en het daarmee gepaard gaande lidmaatschap van LegalBrain gaat ieder lid akkoord met alle mailings die van LegalBrain afkomstig zijn. 

 

10.7 Je kunt jouw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief) verzoek hiertoe aan LegalBrain, Amstelkade 118, Postbus 79113, 1070 ND, Amsterdam, te richten. LegalBrain zal je dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van jouw bij LegalBrain aanwezige persoonsgegevens. Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie hierboven) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kan je dit schriftelijk (via brief) aan LegalBrain melden, waarbij je aangeeft dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geef je in jouw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van jouw persoonsgegevens aan. LegalBrain zal jouw instructies opvolgen in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tenzij LegalBrain op enige wijze hiertoe niet in staat blijkt. In het laatste geval zal LegalBrain de persoonsgegevens uit haar bestanden verwijderen.

 

10.8 LegalBrain behoudt zich het recht voor om zichzelf toegang te verschaffen tot je persoonsgegevens en overige gegevens en om deze openbaar te maken teneinde te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving om gevolg te geven aan legitieme verzoeken van overheden, organisaties of personen die zich bezighouden met wetshandhaving of partijen wier verzoek wij redelijkerwijs gerechtvaardigd achten in verband met eventuele beschuldigingen door enige partij inzake jouw vermeend misbruik van onze Website en/of Diensten, om onze systemen naar behoren te laten functioneren of om onszelf of onze gebruikers te beschermen.

 

10.9 In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om jouw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen.

 

10.10 LegalBrain heeft het recht dit Privacy Reglement eenzijdig te wijzigen. Wij raden je dringend aan om je zelf ook in te spannen op verantwoorde wijze met je privacy om te gaan en daarom regelmatig te kijken of het Privacy Reglement is gewijzigd.

 

11. WIJZIGINGEN

 

LegalBrain heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van de Website en/of Diensten eenzijdig te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid om regelmatig dit bestand door te lezen en na te gaan of de voorwaarden van deze Voorwaarden zijn veranderd. Door gebruik te blijven maken van de Website en/of de Diensten gaat het lid akkoord met dergelijke wijzigingen.

 

12. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN (VER)NIETIG(BAAR)HEID

 

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met LegalBrain is het Nederlands recht van toepassing.

 

12.2 Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden of op andere wijze, is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

 

12.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden dan zijn partijen gehouden ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepalingen nieuwe bepalingen vast te stellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke de bedoeling van de ongeldig verklaarde bepalingen zoveel als mogelijk weergeven.

 

13. REGISTRATIE, WACHTWOORD, VEILIGHEID EN GEBRUIK

 

13.1 Registratie van ieder lid geschiedt door middel van online aanmelding met het aanmeldingsformulier op de Website. Je bent verplicht om het aanmeldingsformulier naar waarheid in te vullen. LegalBrain behoudt zich het recht voor een aanmelding te weigeren, in welk geval LegalBrain zal trachten dit zo spoedig mogelijk mee te delen.

 

13.2 Het profiel van ieder lid is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Een lid is niet gerechtigd om derden toegang tot (het gebruik van) zijn profiel te verschaffen.

 

13.3 LegalBrain is te allen tijde gerechtigd om toegang tot (onderdelen van) de LegalBrain website te blokkeren of het gebruik ervan te beperken en/of andere maatregelen te nemen die LegalBrain nodig acht, met name, maar niet beperkt tot, indien een lid handelt in strijd met bepalingen uit de Voorwaarden, maar tevens bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud/onderzoek van de technische infrastructuur van de Website en/of Diensten. Indien LegalBrain hier redelijkerwijs aanleiding toe ziet, zal zij jou tijdig van dergelijke maatregelen trachten op de hoogte te stellen. LegalBrain zal wegens zodanige blokkering/onderbreking nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

13.4 De overeenkomst tot gebruik van de LegalBrain website is voor onbepaalde duur, tenzij expliciet anders aangegeven door LegalBrain. Opzegging met onmiddellijke ingang van de overeenkomst tot gebruik van de website is te allen tijde mogelijk door zowel LegalBrain als door jou. Een gebruiker kan de overeenkomst tot gebruik van de website opzeggen door in te loggen op je persoonlijke gegevens en aldaar dit aan te geven.

 

14. KLACHTEN

 

14.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het Product of iedere andere klacht, zullen door LegalBrain serieus in behandeling worden genomen.

 

14.2 Je dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van LegalBrain (info@legalbrain.nl) of middels de hiervoor bestemde mogelijkheid op de website. (de \"klaag aan-knop\", of de \"dit is niet ok-knop\")

 

14.3 LegalBrain zal binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. LegalBrain zal trachten je hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

 

15. INHOUD (MEDE VERDUIDELIJKING BEPAALDE IN ART.5)

 

15.1 Een van de gedachten achter de LegalBrain website is er één die de vrijheid van meningsuiting een warm hart toedraagt. Echter behouden wij ons het recht voor om bepaalde door het lid geleverde inhoud van de LegalBrain website te verwijderen. In beginsel geldt dat je vrij bent naar eigen goeddunken inhoud te leveren indien je je houdt aan deze Voorwaarden. Voor wat betreft de vereisten ingevolge artikel 5 sub d dat de inhoud niet mag leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust geldt dat LegalBrain, die niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de door jou geleverde inhoud, uiteraard niet al te lichtvaardig over zal gaan tot inroepen ervan.

 

15.2 Het is niet toegestaan om de naam van LegalBrain te gebruiken om enig product of dienst, mening, zaak of politieke partij/kandidaat te promoten.

 

15.3 Door inhoud op de LegalBrain website te plaatsen aanvaardt het lid verantwoordelijkheid hiervoor en staat er aldus voor in dat deze inhoud eigendom is van het lid danwel dat het lid over de benodigde rechten daarvoor beschikt (waaronder mede begrepen dat het lid over dit recht beschikt omdat het onder een wettelijk toegestane uitzondering op het auteursrecht valt). Het lid staat er voor in dat al het materiaal en de inhoud van de door het lid aan LegalBrain geleverde inhoud niet in strijd is met deze Voorwaarden en jij vrijwaart LegalBrain voor alle claims en/of schade die voortvloeit uit het gebruik van door de gebruiker aan LegalBrain geleverde inhoud.

 

15.4 Ieder lid erkent dat LegalBrain geen voorafgaand toezicht of regelmatige controles uitoefent op de inhoud en/of het gebruik van de website, maar dat LegalBrain het recht heeft om naar eigen inzicht (delen van) de Weblogs te verwijderen die LegalBrain strijdig acht met deze Voorwaarden of met andere voorwaarden/beginselen die LegalBrain redelijkerwijs nalevenswaardig acht.

 

15.5 Informatie, inhoud en andere content op de website die niet door LegalBrain is verschaft, kan nimmer als zodanig worden opgevat.

 

16. VRAGEN

 

Voor vragen kan ieder lid een e-mail sturen naar info@legalbrain.nl.